Desafiadors

1.- Poden participar als Desafiaments inscripcions.cat Comarques de Lleida 2012, en qualsevol de les seves modalitats, les persones nascudes l'any 1994 i anteriors.

2.- La inscripció com a Desfiador és gratuïta i automàtica, el sol fet de participar a les curses que formen part d'aquests Desafiaments, ja dona dret a figurar a les classificacions de cada Desafiament.

3.- Amb independència de les classificacions pròpies de cada cursa, inscripcions.cat n’elaborarà unes de paral·leles tenint en compte les categories dels Desafiaments i a partir de les quals s’atorgaran les puntuacions corresponents als Desafiaments.

4.- Pel que fa a les normes específiques de cada Desafiament, consulteu els seus respectius reglaments.

5.- Infraccions i sancions :

5.1- Seran considerades infraccions lleus al reglament les següents actuacions:

a) No dur col•locat en un lloc ben visible el dorsal.

b) No completar el recorregut en la seva totalitat per causes alienes a la voluntat del participant, fent drecera, o no passant per algun dels controls establerts per l’organització. Això no afectarà als participants retirats o que comuniquin per iniciativa pròpia aquesta circumstància a l’arribada.

c) Qualsevol conducta antiesportiva de caràcter lleu vers els companys, membres de l’organització, autoritats o públic en general.

d) Desobeir les normes de seguretat donades per l’organitzador o autoritats competents del trànsit.

e) No respectar les normes de conducta i respecte al medi ambient estipulades per l’organitzador.

Les infraccions lleus seran castigades amb la desqualificació a la prova i la pèrdua dels punt aconseguits a la mateixa.

5.2- Seran considerades infraccions greus al reglament les següents actuacions:

a) Cedir el dorsal a una altra persona i/o participar en alguna cursa amb el dorsal d'una tercera persona, sense haver-ne informat prèviament a l'organitzador.

b) No completar el recorregut en la seva totalitat, fent drecera, o no passant per algun dels controls establerts per l’organització, per causes voluntàries amb la intenció d’obtenir un resultat beneficiós pel propi corredor.

c) Qualsevol conducta antiesportiva de caràcter greu vers els companys, membres de l’organització, autoritats o públic en general, i/o que causin o pugui ocasionar danys físics a una tercera persona.

d) Cometre tres infraccions lleus en una mateixa temporada.

Les infraccions greus seran castigades amb la desqualificació total als Desafiaments.

5.3- Totes aquelles infraccions no contemplades específicament en aquesta normativa seran castigades per analogia amb les anteriors.

6.- La participació als Desafiaments implica l’acceptació d’aquesta normativa, així com dels reglaments propis de cada Desafiament.


disseny: >amm comunicació & imatge