DESAFIAMENT Comarques de Lleida 2012 - Curses Atlètiques

Reglament

1.- Modalitats computables :

Curses atlètiques de fons en ruta. Cas que en una mateixa cursa s’ofereixin diferents distàncies possibles, només computarà pels Desafiaments la distància més llarga de cada categoria.

2.- Calendari de proves :

Aquest desafiament es durà a terme durant l'any natural 2012.

Es partirà d’un calendari inicial provisional, al que s’hi podran afegir noves proves durant la temporada. En tot cas, aquestes seran anunciades en aquest web amb una antelació mínima d’un mes a la seva celebració.

3.- Participants :

Podran participar en aquest Desafiament les persones nascudes l'any 1994 i anteriors.

4.- Categories :

- Veterà masculí (homes nascuts l’any 1972 i anteriors)
- Sènior masculí (homes nascuts a partir de l'any 1973)
- Veterà femení (domes nascudes l’any 1972 i anteriors)
- Sènior femení (dones nascudes a partir de l'any 1973)

5.- Classificació de cada cursa :

A banda de les classificacions pròpies de cada cursa, inscripcions.cat n'elaborarà unes d'exclusives del Desafiament en les que es tindrà en compte les categories d'aquest, independentment de les categories emprades a la cursa, i seran a partir de les quals s’atorgaran les puntuacions corresponents al Desafiament.

6.- Sistema de Puntuació :

El sistema de puntuació estarà basat en la suma de dos paràmetres:

a) Puntuació per Temps

Tots els participants obtindran 100 punts menys el percentatge de temps que hagin emprat de més respecte el primer classificat de la seva categoria. Cas que el resultat del càlcul anterior fos negatiu, s’atorgarà 0 punts al Desafiador. D'aquesta manera, el primer classificat obtindrà una puntuació de 100 punts.

Fórmula de càlcul : 100 – (((Temps Participant / Temps 1r Classificat) – 1) * 100)

b) Puntuació per Posició

El primer classificat obtindrà 100 punts i la resta de participants obtindran 100 punts menys el percentatge de la posició aconseguida respecte al total de Participants de la categoria.

Fórmula de càlcul : 100 - ((Posició Participant - 1) * (100 / Total Participants))

7.- Classificacions del Desafiament:

Cada atleta podrà participar en tantes proves com vulgui, però només computaran per la classificació d’aquest Desafiament les millors puntuacions obtingudes en un nombre de proves equivalent a la meitat més una, o fracció, del total de proves computables.

Cas de donar-se un empat a punts entre dos o més participants, a efectes de desempat es tindrà en compte la millor puntuació obtinguda en alguna de les proves computables, de persistir l’empat, es tindrà en compte la segona millor puntuació i així successivament fins a desfer l’empat.

8.- Premis :

Els tres primers classificats de cada categoria rebran un trofeu i un diploma acreditatiu, i a més tindran un descompte del 50% en el preu de la inscripció a totes les curses atlètiques que formin part dels Desafiaments inscripcions.cat Comarques de Lleida 2013. Aquest premi no inclou l’assegurança de dia ni els suplements especials si fos el cas.

Per optar als premis cal haver disputat un mínim de tres proves computables.


disseny: >amm comunicació & imatge