DESAFIAMENT Comarques de Lleida 2012/13 - Duatlons

Reglament

1.- Modalitats computables :

Proves que combinin les modalitats esportives de cursa atlètica i BTT. Cas que en una mateixa prova s’ofereixin diferents circuits possibles només computarà pels Desafiaments el circuit més llarg de cada categoria.

2.- Calendari de proves :

De cara a fer coincidir el Desafiament amb la temporada esportiva de duatlons, aquest es durà a terme durant el segon semestre de l'any 2012 i el primer semestre de l'any 2013.

Es partirà d’un calendari inicial provisional, al que s’hi podran afegir noves proves durant la temporada. En tot cas, aquestes seran anunciades en aquest web amb una antelació mínima d’un mes a la seva celebració.

3.- Participants :

Podran participar en aquest Desafiament les persones nascudes l'any 1994 i anteriors.

4.- Categories :

- Veterà masculí (homes nascuts l’any 1972 i anteriors)
- Sènior masculí (homes nascuts a partir de l'any 1973)
- Veterà femení (domes nascudes l’any 1972 i anteriors)
- Sènior femení (dones nascudes a partir de l'any 1973)

5.- Classificació de cada cursa :

A banda de les classificacions pròpies de cada cursa, inscripcions.cat n'elaborarà unes d'exclusives del Desafiament en les que es tindrà en compte les categories d'aquest, independentment de les categories emprades a la cursa, i seran a partir de les quals s’atorgaran les puntuacions corresponents al Desafiament.

6.- Sistema de Puntuació :

El sistema de puntuació estarà basat en la suma de dos paràmetres:

a) Puntuació per Temps

La puntuació màxima (100 punts) l'obtindrà el primer classificat de cada categoria. La resta de participants obtindran una puntuació equivalent d'aplicar la següent fórmula:

Fórmula de càlcul: (Temps 1r Classificat de la Categoria / Temps Participant) * 100

b) Puntuació per Posició

Tots els participants obtindran la puntuació mínima (50 punts) més la diferència entre la puntuació màxima (100 punts) i la puntuació mínima (50 punts) en proporció a la posició obtinguda respecte al total de participants de la seva categoria.

Fórmula de càlcul: 50 + (( 50 / Total Participants) * (Total Participants + 1 - Posició Participant))

7.- Classificacions del Desafiament:

Cada atleta podrà participar en tantes proves com vulgui, però només computaran per la classificació d’aquest Desafiament les millors puntuacions obtingudes en un nombre de proves equivalent al 60% més una, o fracció, del total de proves computables.

Cas de donar-se un empat a punts entre dos o més participants, a efectes de desempat es tindrà en compte la millor puntuació obtinguda en alguna de les proves computables, de persistir l’empat, es tindrà en compte la segona millor puntuació i així successivament fins a desfer l’empat.

8.- Premis :

Els tres primers classificats de cada categoria rebran un obsequi i un diploma acreditatiu, i a més tindran un descompte del 50% en el preu de la inscripció a totes les duatlons que formin part dels Desafiaments inscripcions.cat Comarques de Lleida 2013/14. Aquest premi no inclou l’assegurança de dia ni els suplements especials si fos el cas. Per optar als premis cal haver disputat un mínim de tres proves computables.


Tots els participants que s'inscriguin a les 4 duatlons de Rosselló, Alguaire, Baldellou i Agramunt rebran un maillot commemoratiu com aquest, gentilesa dels Clubs organitzadors i patrocinadors dels Desafiaments. La data límit per reservar el maillot serà el dia 24 de febrer.


disseny: >amm comunicació & imatge