DESAFIAMENT Comarques de Lleida 2013 - Curses de Muntanya

Reglament

1.- Modalitats computables :

Curses de muntanya de totes les distàncies. Cas que en una mateixa cursa s’ofereixin diferents recorreguts possibles només computarà pels Desafiaments el recorregut més llarg de cada categoria.

2.- Calendari de proves :

Aquest desafiament es durà a terme durant l'any natural 2013.

Es partirà d’un calendari inicial provisional, al que s’hi podran afegir noves proves durant la temporada. En tot cas, aquestes seran anunciades en aquest web amb una antelació mínima d’un mes a la seva celebració.

3.- Participants :

Podran participar en aquest Desafiament les persones nascudes l'any 1995 i anteriors.

4.- Categories :

- Veterà masculí (homes nascuts l’any 1973 i anteriors)
- Sènior masculí (homes nascuts entre els anys 1974 i 1995)
- Veterà femení (domes nascudes l’any 1973 i anteriors)
- Sènior femení (dones nascudes entre els anys 1974 i 1995)

5.- Classificació de cada cursa :

A banda de les classificacions pròpies de cada cursa, inscripcions.cat n'elaborarà unes d'exclusives del Desafiament en les que es tindrà en compte les categories d'aquest, independentment de les categories emprades a la cursa, i seran a partir de les quals s’atorgaran les puntuacions corresponents al Desafiament.

6.- Sistema de Puntuació :

El sistema de puntuació estarà basat en la suma de dos paràmetres:

a) Puntuació per Temps

La puntuació màxima (100 punts) l'obtindrà el primer classificat de cada categoria. La resta de participants obtindran una puntuació equivalent d'aplicar la següent fórmula:

Fórmula de càlcul: (Temps 1r Classificat de la Categoria / Temps Participant) * 100

b) Puntuació per Posició

Tots els participants que acabin la cursa obtindran la puntuació mínima (50 punts) més la diferència entre la puntuació màxima (100 punts) i la puntuació mínima (50 punts) en proporció a la posició obtinguda respecte al total de participants de la seva categoria que puntuin per la cursa.

Fórmula de càlcul: 50 + (( 50 / Total Participants) * (Total Participants + 1 - Posició Participant))

7.- Classificacions del Desafiament:

Cada atleta podrà participar en tantes proves com vulgui, però només computaran per la classificació d’aquest Desafiament les millors puntuacions obtingudes en un nombre de proves equivalent al 60% més una, o fracció, del total de proves computables.

Per figurar a la classificació final i optar als premis cal haver disputat un mínim de tres proves computables.

Cas de donar-se un empat a punts entre dos o més participants, a efectes de desempat es tindrà en compte la millor puntuació obtinguda en alguna de les proves computables, de persistir l’empat, es tindrà en compte la segona millor puntuació i així successivament fins a desfer l’empat.

8.- Premis :

Els tres primers classificats de cada categoria rebran un obsequi i un diploma acreditatiu, i a més tindran un descompte del 50% en el preu de la inscripció a totes les curses de muntanya que formin part dels Desafiaments inscripcions.cat Comarques de Lleida 2014. Aquest premi no inclou l’assegurança de dia ni els suplements especials si fos el cas.

9.- Reserva de Drets :

inscripcions.cat es reserva el dret a modificar qualsevol dels punts d'aquest reglament si es produeixen circumstàncies excepcionals que així ho aconsellin. Així mateix, tots aquells dubtes que poguessin suscitar la interpretació d'aquest reglament, així com la resolució de possibles reclamacions, seran resoltes per inscripcions.cat prèvia audiència als interessats.