Contacte +34 666 287 042
email: info@inscripcions.cat
 
Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité
 
Conditions d'Utilisation

L'inscription à la course par le service www.inscripcions.cat implique l'acceptation des conditions suivantes:

- L'accès à s'inscrire à la course à travers www.inscripcions.cat, així com el seu reglament, us ha d'haver estat facilitat per l'Entitat Organitzadora, les dades de la qual són les següents:

Associació Patrimoni Artístic i Cultural de Torà
Carrer Baix, 8
25750 Torà (Lleida)
Téléphone Mobile: 647027548
Email: trailruraltora@gmail.com
Web: trailruraltora.cat/

Si vous n'êtes pas sûr de la source de ces informations ou pas assez confiance que vous méritez, s'il vous plaît s'abstenir d'enregistrement.

- Pour procéder à l'enregistrement demandé, nous devons fournir les renseignements énumérés dans le formulaire d'inscription, ce qui implique votre acceptation en ce qui concerne leur traitement par Gestió Inscripcions i Control Curses, S.L. (Ci-après GICC, S.L.) sur les conditions énoncées dans notre politique de confidentialité.

- L'utilisateur devra s'abstenir de données fausses ou fournir qui permettent une identification correcte.

- Si posteriorment a haver formalitzat la inscripció detecteu alguna anomalia en les dades facilitades, o en l'import abonat, preguem que us poseu en contacte amb l'organitzador de la cursa.

- GICC, S.L. no admetrà cap canvi en la seva inscripció, així com tampoc la seva cancel·lació, només s'admetrà l'anul·lació de la seva inscripció d'acord amb les condicions pactades expressament en el moment de formalitzar aquesta. En qualsevol altre cas us haureu de posar en contacte amb l'organitzador de la cursa que és qui té la potestat sobre aquesta qüestió.

- L'únic justificant vàlid de la inscripció és la comunicació efectuada per GICC, S.L. al finalitzar el procés de pagament, així com també el fet de figurar en el llistat d'inscrits a la cursa, en cas de discrepància o dubtes preguem conserveu el justificant bancari del càrrec.

- La responsabilité de GICC, S.L. limitée à gérer correctement l'enregistrement de votre race et de collection, ne pas être dans tous les cas, les droits et / ou les responsabilités des organisateurs.

- Pour toute réclamation concernant les performances, la suspension, la modification ou l'annulation de la course, vous devez aller à l'organisateur.


Politique de Confidentialité

1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social: Gestió Inscripcions i Control Curses, S.L. (en endavant el Responsable).
NIF: B25708629.
Domicili: Av. Jaume Mestres, 27 baixos - 25310 Agramunt (Lleida).
Telèfon: 973927000 i 666287042.
Email per a comunicació en matèria de protecció de dades: info@inscripcions.cat.

1.1. Normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat s'ha dissenyat d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en el que no contradigui l'esmentat Reglament, pel que disposa el marc legislatiu espanyol en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Al facilitar-nos les seves dades, vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privacitat, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord a les finalitats i termes aquí expressats.

L'empresa podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de la Agencia Española de Protección de Datos. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l'Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, en el seu cas, es recullin per determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

1.2. Delegat de Protecció de Dades

L'empresa no té Delegat de Protecció de Dades.

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

El tractament que fem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:

- Proporcionar-li informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra empresa i que es detallen en aquest lloc web.
- Cursar la seva sol·licitud d'inscripció a l'Entitat Organitzadora de la cursa mitjançant l'acceptació del corresponent formulari.
- Enviar-li per correu electrònic la confirmació de la seva inscripció així com la possibilitat de verificar la mateixa a través del lloc web.
- Enviar-li per correu electrònic la comunicació de resultats.
- L'informem que tant el llistat d'inscrits com les classificacions, podran ser publicades al nostre lloc web.

2.1. Termini de Conservació de les seves dades

Conservarem les seves dades personals des de que vostè ens doni el seu consentiment fins que el revoqui o bé sol·liciti la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

3. LEGITIMACIÓ I DADES RECABADES

La legitimació pel tractament de les seves dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d'haver llegit i acceptar aquesta Política de Privacitat) en el moment de facilitar-nos les seves dades personals.

3.1. Consentiment per a tractar les seves dades

A l'emplenar els formularis, marcar la casella “He llegit i accepto la Política de Privacitat” i clicar per enviar les dades, o al enviar correus electrònics a l'empresa a través dels seus comptes de correu habilitats a l'efecte, l'Usuari manifesta haver llegit i acceptar expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.

3.2. Categories de dades

Les dades que es demanen es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i Cognoms, Adreça Postal, Telèfon, Correu electrònic, DNI, Sexe, Data de Naixement, així com l'adreça IP des d'on s'accedeix al formulari de recollida de dades.

4. MESURES DE SEGURETAT

Dintre del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l'informem que s'han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats, segons l'Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

5. CESSIÓ DE DADES

Les seves dades seran cedides en tot cas a l'organitzador de la cursa per la seva gestió d'acord amb la seva Política de Privacitat, que podeu consultar al lloc web del propi organitzador, no es preveu cap altra cessió ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en que una autoritat judicial ens ho requereixi.

6. DRETS DE L’USUARI

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats en que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, tret de per motius legítims imperiosos, o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

D'acord amb la legislació vigent té els següents drets: dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat de les seves dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat.

6.1. Com exercitar els seus drets?

Per exercir els seus drets, s'ha de dirigir al Responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l'exercici del dret escollit. Opcionalment, pot acudir a l'Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional relativa als seus drets. Les dades de contacte per a l'exercici dels seus drets són els telèfons 973927000 i 666287042 i el correu electrònic info@inscripcions.cat. Recordi acompanyar una còpia d'un document que ens permeti la seva identificació.

7. CONSENTIMENT PER L’ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Així mateix, i d'acord amb l'establert en la Llei 34/2002, d'11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “He llegit i accepto les Condicions d'ús i Política de privacitat”, està atorgant el consentiment exprés per enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon o altre mitjà electrònic informació relativa a la nostra Empresa i/o de l'organitzador de la cursa.

8. RECUPERACIÓ DE DADES EN POSTERIORS FORMULARIS DE RECOLLIDA DE DADES

Sempre que ho hagueu autoritzat expressament al formalitzar la inscripció, i per tal de facilitar l'emplenament de posteriors formularis a GICC, S.L., a partir de l'entrada del vostre número de document identificatiu en un nou formulari de recollida de dades, podran ser mostrades en pantalla les vostres dades personals, de manera que no hagueu de tornar a emplenar totes aquestes dades cada vegada. Si en qualsevol moment desitgeu revocar aquesta autorització podeu sol·licitar-ho a info@inscripcions.cat

[ Fermer Fenêtre ]